Digitaal jaarverslag 2016

Ambulance Oost

Ambulance Oost

01 Leiderschap

01 Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum

In 2016 vond landelijk een heroriëntatie plaats over de vorming van de landelijke meldkamer organisatie. Voor Ambulance Oost is het vooruitzicht dat de huidige meldkamer ambulancezorg, samen met politie en brandweer, van Hengelo wordt verplaatst naar de landelijke meldkamer, locatie Apeldoorn. Deze zogeheten transitie richt zich na de heroriëntatie op ‘samenwonen’ in het jaar 2020 in Apeldoorn. Voor Ambulance Oost betekent dat voorbereiden op het onderbrengen van de multidisciplinaire meldkamerprocessen Apeldoorn en gelijktijdig kijken de monodisciplinaire processen en samenwerkingsmogelijkheden binnen een regionaal zorg coördinatiecentrum.

02 Wet ambulancezorg naar 2020

In 2013 werd de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van kracht voor de duur van 5 jaar. Deze periode is verlengd tot het jaar 2020. Voor het ontwerpen van een nieuwe WAZ speelt in belangrijke mate het ordeningsvraagstuk. Met als uitgangspunt doelmatige ambulancezorg is door VWS eind 2016 aan Sirm (strategies in regulated markets)  opdracht gegeven om verschillende ordeningsprincipes in scenario’s uit te werken. VWS heeft hiertoe tien toetsingscriteria aangegeven: positie van de patiënt, kwaliteit, mate van samenwerking, gegevens overdracht, arbeidsmarktaspecten, juridisch aspecten, passende governance, bestuurlijke drukte, financiële aspecten en draadvlak. Ambulance Oost kan zich op alle genoemde criteria goed en passend profileren maar zet haar vraagtekens bij de specifieke onderzoeksvraag van VWS om een variant zonder besteld vervoer in kaart te brengen. 

02 Management van medewerkers

01 Duurzame inzetbaarheid

Veel belangstelling voor de gezondheidsmarkt

Ambulance Oost hanteert het ‘huis van werkvermogen’ als model om alle facetten van duurzame inzetbaarheid aan bod te laten komen. Dat zijn: gezondheid, competenties, waarden en werk. Ten aanzien van gezondheid is een behoeftepeiling gehouden en vonden op 24 september en 8 oktober gezondheidsmarkten plaats. In totaal hebben circa 130 medewerkers de markt bezocht die plaatsvond in de ambulancehal Hengelo.

Campagne gestart ‘Pesten op het werk’

In juni 2016 ging een campagne van start over ‘pesten op het werk’. Een onderwerp dat ook landelijk aandacht krijgt. De campagne liet vooral zien wat het verschil is tussen een grap en ongewenst gedrag. In samenspraak met de vertrouwenspersoon is een folder gemaakt en zijn tips gegeven over hoe je kunt omgaan met ongewenst gedrag.

Vitaal, fit en gezond blijven

Hoe blijf je fit en gezond en tijdens onregelmatige diensten in het bijzonder? In 2016 is Ambulife gelanceerd. Een site van en voor medewerkers met informatie over vitaliteit & gezondheid met onderwerpen zoals: bewegen, roken, slaap, stress, voeding, werk, alcohol, energie, gewicht en veerkracht. Daarnaast is er wekelijks een menutip.

02 De 7 bronnen van werkplezier

Onder die titel vond in 2016 een interactief tevredenheidsonderzoek plaats. Uitgangspunt vormde de 7 bronnen van werkplezier en het betrekken van alle medewerkers/teams bij een dialoog hierover. De 7 bronnen van werkplezier zijn: collegialiteit, waardering en vertrouwen, goede prestaties, groei, werken met hart en ziel, hogere zingeving en fysiek welbevinden. Onder externe begeleiding zijn groepen medewerkers gevraagd om met concrete verbetervoorstellen te komen met daarbij een eigen actieplan.

03 Mobiel simulatieonderwijs

Samen met de collega’s van de RAV IJsselland is een opleidingsvoertuig ontwikkeld om locatieonafhankelijk medewerkers simulatietraining aan te bieden. Deze zogeheten Simulated Mobile Ambulance Resource Trainingsunit (SMART) is nieuwe en uniek in Nederland. Het idee hiervoor is jaren geleden ontstaan bij de Axira partners. Tijdens wachturen op rustige standplaatsen kan met deze SMART-unit een dienstdoend ambulanceteam realistisch trainen onder begeleiding van instructeurs. De unit kan op diverse locaties worden ingezet en is met de modernste trainings- en videoregistratie middelen uitgerust. De Smart unit kon op veel belangstelling rekenen tijdens presentaties in Portugal en Duitsland.

 

03 Beleid en strategie

01 Samenwerking met (keten)partners

Betere bereikbaarheid in gemeenten

Samen met gemeenten in de regio kijken we naar verbetermogelijkheden in de aanrijdtijden. We maken afspraken over bijvoorbeeld toepassing van straatnaamborden, beter zichbare huisnummering en toegankelijkheid van met paaltjes of slagbomen afgezette gebieden (SOS toegang). Om de intentie om hier samen op te trekken te bekrachtigen komt Ambulance Oost met diverse gemeenten convenanten overeen. In het jaar 2016 bijvoorbeeld met de gemeente Hof van Twente.

Intensievere samenwerking met huisartsenposten

Ambulance Oost werkt intensief samen met de huisartsenposten in Twente. Een samenwerking die al in het jaar 2004 startte en in de loop van de jaren een stevig fundament heeft gekregen. Zo is het triagesystemen, Nederlandse Triage Systeem, op elkaar afgestemd waardoor de patiënt op dezelfde kwaliteit van triage kan rekenen. Meldkamercentralisten van de meldkamer ambulancezorg en de huisartsenposten spreken daardoor ‘dezelfde taal’. Hierdoor vindt urgentiebepaling, overdracht tussen meldkamers en informatie-uitwisseling beter plaats waardoor de patiënt sneller en beter wordt geholpen. In het jaar 2016 is de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en geactualiseerd.

04 Management van middelen

01 Modern communicatieplatform

Op donderdag 14 april werd een nieuw sociaal intranet gelanceerd met de naam: Ambuplein. Hiermee is een visie op interne communicatie vertaald in een modern communicatieplatform met structuur in de communicatie, transparante en korte lijnen, leren uit de praktijk en betere interactie en verbondenheid tussen medewerkers en groepen. 

02 Vernieuwde website Ambulance Oost

Achter de schermen is Ambulance Oost voortdurend bezig met ontwikkelingen en verbeteringen. Dit delen wij graag met patiënten en ketenpartners. Onder andere via onze vernieuwde website en social media. De website kent nu een pagina ’als het erop aankomt’. Hier staan de meest innovatieve ontwikkelingen. De focus ligt altijd op de beste zorg leveren voor de patiënt.

Wilt u op de hoogte blijven - volg-like-deel


Facebook

 

Twitter

 

INSTAGRAM

 

LinkedIn

 

Website ambulanceoost.nl

 

 

 

03 Terug in de nieuwe huiskamer

Een nieuwe ambulancepost op de vertrouwde locatie aan de Zandbreeweg in Oldenzaal is in 2016 geopend. De locatie is goed gelegen om het achterland aan te rijden en medewerkers zijn blij met de nieuwe huisvesting. Ook Hand Boudrie, pandeigenaar, spreekt zijn waardering uit over de samenwerking op de post te realiseren. 

05 Primair proces

01 Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen

Verpleegkundig specialisten van Ambulance Oost werken al geruime tijd naast huisartsen op de huisartsenposten. Ze doen zelfstandig spreekuren en ontlasten daarmee de huisartsen. Hiermee is draagvlak ontstaan voor het verder uitbouwen van de samenwerking tussen Ambulance Oost en huisartsen in de 1e lijns spoedzorg. Medio 2016 zijn de 7 verpleegkundig specialisten gestart met een pilot visiterijden voor huisartsen. Aan de pilot is een onderzoek verbonden waarbij wordt gekeken naar aspecten zoals kwaliteit van zorg en efficiënter organiseren van samenwerking in de (acute) zorgketen. In 2007 zal het onderzoeksresultaat gepresenteerd worden. 

Klik hier voor de link naar de website van ambulance oost

02 Luchthoorn van toegevoegde waarde

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid vergroten als we zwaailicht en sirene onderweg zijn? Dat was leidend bij de proefneming met een extra luchthoorn op de ambulance, de zogenoemde Martin Hoorn. Voor het onderzoek zijn een aantal ambulances uitgerust met de Martin hoorn en zowel in een simulatie setting als tijdens spoedritten is data verzameld. De conclusie van het onderzoek was dat de Martin hoorn een toegevoegde waarde heeft voor de patiëntenzorg en (verkeers)veiligheid. 

 


Onderzoek naar extra sirene

Onze ambulances worden in de (nabije) toekomst voorzien van de Martin-hoorn. Een extra sirene in aanvulling op de huidige optische en geluidssignalen. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat gebruik van de Martin-hoorn een positieve bijdrage kan leveren aan de veiligheid in het verkeer. Door één druk op de stuurclaxon kan de chauffeur de Martin-hoorn activeren voor 10 seconden (indien nodig ook langer).

Het geluid van de  Martin-hoorn is, gemeten op afstanden meer dan 50 meter, hoger dan die van de elektronisch sirene (de bekende huidige tweetoon). Uit een enquête gehouden onder onze ambulancechauffeurs: “Overige weggebruikers lijken eerder te anticiperen op een aankomende ambulance in vergelijking met de elektronische sirene. Daardoor kan de ambulance meer zijn positie op de weg handhaven en worden remacties voorkomen.”

Onderzoek Ambulance Oost
De ‘voertuigen en materialen commissie’ (VOMA) heeft een onderzoek uitgezet naar het geluid van de Martin-hoorn (compressor-luchthoornset). Aanleiding voor het onderzoek was dat uit eerdere onderzoeken naar ongevallen met voorrangsvoertuigen blijkt dat met name bij ambulances aanrijdingen vaak voorkomen op kruisende vlakken of bij het passeren van voertuigen (file) omdat ze niet tijdig zijn opgemerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat het geluid van de Martin-hoorn eerder hoorbaar is en beter doordringt in voertuigen dan de elektronische sirene: "Gemeten op afstanden groter dan 50 meter is de geluidsdruk van de luchthoorn hoger dan die van de elektronische sirene."

Toekomst
De eerste helft van 2017 worden, naast de huidige vier, nog zeven ambulances uitgerust met de Martin-hoorn.  Zodra de overige ambulancevoertuigen toe zijn aan vervanging wordt in de nieuwe voertuigen de Martin-hoorn als standaard toegevoegd aan de optische en geluidssignalen.

 

 

03 Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen

Bij communicatie in de acute zorg is het tijdig uitwisselen van informatie tussen de ambulanceverpleegkundige en het ziekenhuis van (levens)belang. Die informatie is nodig voor het ziekenhuis om voorbereidingen te treffen om verleende zorg door de ambulance optimaal en ongestoord voort te zetten. Ambulance Oost maakt gebruik van een digitale vooraankondiging, hiermee is een eenduidige en snelle manier van informatieoverdracht mogelijk. Intern onderzoek wees uit dat bij 84,7% van alle spoedgevallen een digitale vooraankondiging is gedaan. Verbetermogelijkheden zijn er ook, zoals het tijdig versturen van de vooraankondiging en het structureel versturen van een vooraankondiging. 

04 Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen

In het jaar 2016 is ook gestart met het digitaal informeren van huisartsen over verleende zorg door de ambulancebemanning. Het project begint zich in de opstartfase en met een score van 36,5% is er een goed begin gemaakt. 

05 Automatische hartmassage

Het leveren van kwalitatief verantwoorde en succesvolle reanimaties stelt hoge eisen aan ambulancehulpverleners. Zij presteren onder druk en passen hun kennis en vaardigheden toe in een vaak hectische situatie. Vanaf 21 april 2016 maken wij - als het erop aankomt - gebruik van een innovatieve techniek: mechanische thorax compressie (MTC), ofwel automatische hartmassage. MTC is inzetbaar via een draagbare voorziening: de AutoPulse, en dat biedt belangrijke voordelen. De AutoPulse zorgt voor een continue gelijkmatige hartmassage, die automatisch in kracht en ritme wordt afgestemd op de patiënt.

Fred van Eenennaam, Medisch Manager: ‘Bij een handmatige reanimatie hoef je alleen maar op je knieën te zakken en je kunt beginnen. Een mechanische reanimatie opstarten duurt wat langer, ongeveer een minuut. De winst die op langere termijn echter wordt behaald met een mechanische thoraxcompressie is vele malen groter, onder andere door de constantheid van de reanimatie.’

06 Waardering

01 Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z

Een prachtige mijlpaal. Tien jaar geleden gestart met een in Axira verband bedacht concept van zorgambulance heeft deze specialistische vorm van ambulancezorg zich ruimschoots bewezen. Meer comfort voor de patiënt en toegewijde chauffeurs en verpleegkundigen staan garant voor zorg, begeleiding en aandacht voor patiënt en familie: ook een specialisme. 

 


Bron: 112 NETWERK | JULI 2016 112 NETWERK | JULI 2016 door Annemarie Smidt

PATIENTENZORG INNOVATIE
De groep patiënten die gebruik maakt van de Zorgambulance wordt steeds groter en bestaat hoofdzakelijk uit oudere patiënten met chronische aandoeningen of ongeneeslijke ziektes of patiënten die een bypass operatie of dotterbehandeling hebben ondergaan. De Zorgambulance van Ambulance Oost bestaat inmiddels tien jaar. Het team bestaat uit 25 medewerkers en heeft de beschikking over vijf ambulances, die maandag tot en met zaterdag rijden. Peter Verkuijlen (Zorgambulance verpleegkundige) en Inge van der A (Zorgambulance chauffeur) vertellen over hun werk. Inge: ‘Bij de reguliere ambulance is al het vervoer acuut, vaak ben je bezig met technische zaken en heb je daardoor op een andere manier contact met de patiënt. Bij de Zorgambulance geven we juist persoonlijke aandacht. Soms worden onze patiënten voor het eerst in een ambulance vervoerd of is de reden van de rit spannend, zoals een afspraak in het ziekenhuis. We proberen altijd stil te staan bij wie we in de ambulance hebben en wat we voor die persoon kunnen betekenen.

Verantwoordelijk
Peter: ‘Ondanks dat we ten vervoeren met een stabiele medische situatie, zijn we als verpleegkundige verantwoordelijk voor de patiënt. Soms hebben we bijvoorbeeld contact met de huisarts over pijnmedicatie of blijven we bij de patiënt als deze thuis nog op een zuurstofvoorziening moet wachten. Maar als een patiënt zich tijdens een rit opeens niet goed voelt, dan roepen we een reguliere ambulance op.’ Inge: ‘De laatste jaren merken we dat onze ketenpartners steeds meer bekend raken met de Zorgambulance. Ze weten wat ze wel en niet van ons kunnen verwachten als wij een patiënt afleveren. Toch zie ik daar nog wel verbeterpunten voor de toekomst, zoals een gestructureerde overdracht als wij een patiënt thuis ophalen. Hoe beter de medische situatie van een patiënt vastligt, hoe beter wij voor deze patiënt kunnen zorgen.’

Een ijsje eten
Zowel Peter als Inge halen veel voldoening uit hun werk op de Zorgambulance. Peter: ‘Ik vervoerde laatst een jonge vrouw naar een hospice. Ze had niet veel eetlust meer, maar toen ik haar vroeg of ze zin had in een ijsje, bleek ze daar wel zin in te hebben. Het is fijn dat je dat soort dingen kunt doen.’ Inge: ‘Het is gewoon heel dankbaar werk. Een patiënt kan zo gelukkig worden van een laatste rit langs het ouderlijk huis of een plek met speciale betekenis. Na afloop van zo’n rit ga je zelf ook met een goed gevoel naar huis.’ 

 

 


Downloads

Zorgambulance folder

Zorgambulance krant

 

02 Ambulance Oost bestaat 20 jaar

20 jaar Ambulance Oost. Collega’s Robert Wielens, Benno Smidt en Herman Oosterik (samen ruim zeventig jaar ervaring!) blikken terug. Verhalen van de ambulance én meldkamer. Er is veel veranderd en toch ook weer niet. ‘Natuurlijk is alles nu veel professioneler. We zijn waardevolle innovaties verder. Maar 1 ding verandert nooit: het blijft mensenwerk!’.

03 Dag van de verpleging boek

12 mei Dag van de verpleging. Een mooi moment om alle medewerkers in het zonnetje te zetten. Met een goodie bag boordevol vitamines. Ook kreeg iedereen het mooie boek van De mensen van de ambulance. Allemaal bedankt! Samen staan we voor de beste zorg!

07 Resultaten

01 Financieel

Winst- en verliesrekening
(x € 1.000,-)

 

2016

2015

Baten    
NZa-Baten 19.700 19.514
Overige Baten 593
 
586
 
  20.293 20.100
     
Lasten    
Personeelskosten 15.193 14.685
Materiële kosten 4.750 4.977
Financiële baten en lasten 26
 
8
 
Som der bedrijfslasten 19.969 19.670
     
Resultaat boekjaar 324 430

 

BALANS
(X € 1.000,-)

 

2016

2015

Activa    
     
Materiële vaste activa 4.462 5.107
     
Vlottende activa    
Vorderingen 3.534 3.917
Liquide middelen 4.602
 
4.264
 
  8.136 8.181
     
     
Totaal der activa 12.598 13.288

 

BALANS
(X € 1.000,-)

 

2016

2015

Passiva    
     
Eigen vermogen 5.926 5.052
     
Voorzieningen 2.610 3.100
     
Langlopende schulden 0 0
     
Kortlopende schulden 4.062 5.136
     
Totaal der passiva 12.598 13.288
 

 

 

Download hier het Excel bestand