Jaarverslag Ambulance Oost 2016

01 Financieel

Winst- en verliesrekening
(x € 1.000,-)

 

2016

2015

Baten    
NZa-Baten 19.700 19.514
Overige Baten 593
 
586
 
  20.293 20.100
     
Lasten    
Personeelskosten 15.193 14.685
Materiële kosten 4.750 4.977
Financiële baten en lasten 26
 
8
 
Som der bedrijfslasten 19.969 19.670
     
Resultaat boekjaar 324 430

 

BALANS
(X € 1.000,-)

 

2016

2015

Activa    
     
Materiële vaste activa 4.462 5.107
     
Vlottende activa    
Vorderingen 3.534 3.917
Liquide middelen 4.602
 
4.264
 
  8.136 8.181
     
     
Totaal der activa 12.598 13.288

 

BALANS
(X € 1.000,-)

 

2016

2015

Passiva    
     
Eigen vermogen 5.926 5.052
     
Voorzieningen 2.610 3.100
     
Langlopende schulden 0 0
     
Kortlopende schulden 4.062 5.136
     
Totaal der passiva 12.598 13.288
 

 

 

Download hier het Excel bestand

 

 

 

 

Toevoegen aan mijn jaarverslag

Uw selectie

0 PDF & Print
INK Model
Navigatie
Home Samenvatting Leiderschap - Landelijke meldkamer en zorg coördinatiecentrum - Wet ambulancezorg naar 2020 Management van medewerkers - Duurzame inzetbaarheid - De 7 bronnen van werkplezier - Mobiel simulatieonderwijs Beleid en strategie - Samenwerking met (keten)partners Management van middelen - Modern communicatieplatform - Vernieuwde website Ambulance Oost - Terug in de nieuwe huiskamer Primair proces - Mobiele zorg in de 1e lijn (acute) zorgketen - Luchthoorn van toegevoegde waarde - Digitale overdracht patiënt-informatie naar ziekenhuizen - Digitale overdracht patiënt-informatie naar huisartsen - Automatische hartmassage Waardering - Tien jaar Zorgambulance met een hoofdletter Z - Ambulance Oost bestaat 20 jaar - Dag van de verpleging boek Resultaten - Financieel